หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ[เทียบโอน]
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ[เทียบโอน]
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือเทียบเท่า

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://eng.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/EngineeringKSU/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

แผนการเรียน

ข้อมูลอื่น ๆ