หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร[เทียบโอน]
อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร[เทียบโอน]
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 20 คน

คุณสมบัติ

ปวส. เทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกล เครื่องจักรกลเกษตร ช่างอุตสาหกรรม หรือ เทียบเท่า

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://eng.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/EngineeringKSU/

เว็บไซต์สาขา http://aim.eng.ksu.ac.th/?page_id=17

Facebook สาขา

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อแผนการเรียน

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร อสบ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

ข้อมูลอื่น ๆ