หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ[ต่อเนื่อง]
อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ[ต่อเนื่อง]
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ปวส. ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://eng.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/EngineeringKSU/

เว็บไซต์สาขา http://ie.eng.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://www.facebook.com/ie.ksu/

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อแผนการเรียนข้อมูลอื่น ๆ