หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล[ต่อเนื่อง]
อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล[ต่อเนื่อง]
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ปวส. ช่างยนต์ เทคนิคเครื่องกล ช่างเทคนิคยานยนต์ สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://eng.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/EngineeringKSU/

เว็บไซต์สาขา http://me.eng.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://www.facebook.com/สาขาวิศวกรรมเครื่องกล-มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์-107104574406634

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • นักวิชาการด้านฝึกอบรม หรือวิศวกรภาคปฏิบัติประจำโรงงานอุตสาหกรรม

  • เจ้าหน้าที่ควบคุมหรือตรวจสอบกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

  • ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล

  • เจ้าหน้าที่ของรัฐหรืองานราชการ

  • เป็นผู้ประกอบการ


แผนการเรียน

เรียน 3 ภาคเรียน ฝึกสหกิจศึกษา 1 ภาคเรียน รวม 2 ปีการศึกษา

http://me.eng.ksu.ac.th/?page_id=484 

ข้อมูลอื่น ๆ

คณาจารย์ประจำสาขาวิชา ==>สมัครเรียนกรุณาเลื่อนขึ้นด้านบน ^^^ แล้วคลิกตามรูปด้านล่างนี้ vvv