หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ)
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ)
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 20 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://fla.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/flaksu/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา https://www.facebook.com/PAPAKSU

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

- ข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น เช่น เจ้าพนักงานปกครอง ระดับปฏิบัติการ , เจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นต้น
-ข้าราชการตำรวจ ทหาร
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- พนักงานองค์กรเอกชน
- ข้าราชการครู สายสังคมศึกษา

แผนการเรียน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศษสตร์, กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น, กลุ่มวิชาบริหารงานตำรวจ) โครงสร้างหลักสูตร จำนวน 121 หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษา 3 ปี ครึ่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์, การปกครองท้องถิ่น, การบริหารงานตำรวจ)ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน


ผลงานนักศึกษา