หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > น.บ. นิติศาสตร์
น.บ. นิติศาสตร์
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://fla.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/flaksu/

เว็บไซต์สาขา http://fla.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://web.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C-260429077643821/?_rdc=1&_rdr

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

ประกอบอาชีพข้าราชการ

  สายตรง = อัยการ ผู้พิพากษา ตุลาการ อาจารย์ นิติกร ตำรวจ (พนักงานสอบสวน) นายทหารพระธรรมนูญ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคดี  เจ้าพนักงานภาษีอากร ฯลฯ

  สายร่วม = ปลัดอำเภอ ปลัดท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร ครู พนักงานฝ่ายปกครอง  ฯลฯ

ประกอบอาชีพอิสระ/เอกชน

ทนายความ พนักงานธนาคาร 

แผนการเรียน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการเรียนปริญญาตรี 4 ปี มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 142  หน่วยกิต

ระบบการจัดการศึกษา
แบบทวิภาค
ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน 
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต
1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนไม่น้อยกว่า                           32         หน่วยกิต

     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

10

หน่วยกิต

     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

7

หน่วยกิต

     1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

7

หน่วยกิต

     1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

     1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ

2

หน่วยกิต

2        หมวดวิชาเฉพาะ

104

หน่วยกิต

          2.1 กลุ่มรายวิชาชีพบังคับ

100

หน่วยกิต

          2.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก

  4

หน่วยกิต

3        กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ไม่นับหน่วยกิต)

280

ชั่วโมง

4        หมวดวิชาชีพเลือกเสรี

  6

หน่วยกิต


วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559


ข้อมูลอื่น ๆ

ภาพกิจกรรมสาขาวิชานิติศาสตร์ (โครงการบริการวิชาการ "กฎหมายเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาความยั่งยืนสู่ชุมชน "


ประมวลภาพโครงการวันรพีและการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ครั้งที่ ๕