หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ร.บ. รัฐศาสตร์
ร.บ. รัฐศาสตร์
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://fla.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/flaksu/

เว็บไซต์สาขา http://fla.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://www.facebook.com/Dongtongton

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

1.หน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการ ได้แก่ เจ้าพนักงานปกครอง ปลัดเทศบาล/อบต. ปลัดอำเภอ นายอำเภอ นักวิชาการการศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล วิทยากรรัฐสภา นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครูสอนสังคมศึกษา ตำรวจ ทหาร ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น นักการเมือง 

2.หน่วยงานภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและแผนงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่พัฒนาและฝึกอบรม พนักงานธนาคาร นักข่าวสายการเมือง นักเขียน ผู้ประกาศข่าว

3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว สานต่อธุรกิจของครอบครัว

แผนการเรียน

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาษาและการสื่อสาร

GE-010-001

ภาษาอังกฤษ 1

 

3(2-2-5)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มนุษยศาสตร์

GE-020-001

จริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิต

 

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

GE-040-001

การคิดและการตัดสินใจ

 

3(2-2-5)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กีฬาและนันทนาการ

GE-050-001

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

 

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาแกน

PS-011-102

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

 

3(3-0-6)

PS-011-103

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์

 

3(3-0-6)

รวม

18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาษาและการสื่อสาร

GE-010-002

ภาษาอังกฤษ 2

 

3(2-2-5)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สังคมศาสตร์

GE-030-002

กฎหมายในชีวิตประจำวัน

 

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาแกน

PS-011-101

การเมืองการปกครองไทย

 

3(3-0-6)

PS-011-104

นโยบายสาธารณะและการขับเคลื่อนนโยบาย

 

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเฉพาะ

วิชาชีพบังคับ

PS-012-105

การเมืองการปกครองในประเทศอาเซียน

 

3(3-0-6)

PS-012-106

ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น

 

3(3-0-6)

รวม

18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาษาและการสื่อสาร

GE-010-003

ภาษาอังกฤษ 3

 

3(2-2-5)

GE-010-005

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

GE-040-005

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน

 

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาแกน

PS-011-201

ปรัชญาการเมือง

 

3(3-0-6)

PS-011-202

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเฉพาะ

วิชาชีพเลือก

LA-012-208

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป

 

3(3-0-6)

รวม

18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาษาและการสื่อสาร

GE-010-004

ภาษาอังกฤษ 4

 

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาแกน

PS-011-203

การศึกษาการพัฒนาแบบยั่งยืน

 

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเฉพาะ

วิชาชีพบังคับ

PS-012-204

กระบวนการสร้างและพัฒนาประชาธิปไตย

 

3(3-0-6)

PS-012-205

เศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเมืองไทย                      

 

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเฉพาะ

วิชาชีพเลือก

LA-012-209

กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

 

3(3-0-6)

LA-012-327

กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน

 

3(3-0-6)

รวม

18 หน่วยกิต


ข้อมูลอื่น ๆ