หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > นศ.บ. นิเทศศาสตร์
นศ.บ. นิเทศศาสตร์
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://fla.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/flaksu/

เว็บไซต์สาขา http://fla.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://bit.ly/2FyGBoF

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1  ทำงานในหน่วยงานเอกชน  

- ผู้สร้างภาพยนตร์ (Filmmaker)

- นักเขียนบท (Scriptwriter)

- ผู้สื่อข่าว (News Reporter)

- คอลัมนิสต์ (Columnist)

- เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า (Account Executive)

- ก็อปปี้ไรเตอร์ (Copywriter)

- ผู้จัดการด้านสื่อสารและบริหารแบรนด์ (Brand Communications Manager)

- นักวางแผนแบรนด์เชิงกลยุทธ์ (Brand Strategic Planner)

- นักข่าววิทยุ / โทรทัศน์ (Broadcast Journalist)

- ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ (TV Producer)

- นักสื่อสารมวลชน (Mass Communicator)

- ช่างภาพอิสระ (Photographer)

- ยูทูปเบอร์ (YouTuber)

- ผู้ประสานงานกิจกรรมพิเศษ (Event Coordinator)  เป็นต้น

2  ทำงานในหน่วยงานภาครัฐ  

นักวิชาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Practitioner)

- นักวิชาการโสต (Media Planner)

- นักสื่อสารมวลชน (Mass Communicator)

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (Analyst of Organisation Policy and Planning)

- นักวิชาการ/อาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์ (Mass Communication Scholar)  เป็นต้น


แผนการเรียน

 โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี 

                      1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า                 129       หน่วยกิต

                   2 โครงสร้างหลักสูตร

 แผนการศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แผนการเรียน 4 ปี

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

               1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า

32

หน่วยกิต

 

       1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   

10

หน่วยกิต

 

       1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

7

หน่วยกิต

 

       1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

7

หน่วยกิต

 

       1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

 

       1.5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ    

2

หน่วยกิต

               2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า

91

หน่วยกิต

 

       2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

42

หน่วยกิต

 

       2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ

33

หน่วยกิต

 

       2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก

9

หน่วยกิต

 

       2.4 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม

7

หน่วยกิต

                3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

GE-040-001

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 

2(1-2-3)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปภาษาและการสื่อสาร

GE-010-001

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

 

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มนุษยศาสตร์

GE-020-001

จริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิต

 

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปภาษาและการสื่อสาร

GE-010-002

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 

3(3-0-6)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

CA-001-101

สุนทรียศาสตร์และการคิดสร้างสรรค์

เพื่องานด้านนิเทศศาสตร์

 

3(3-0-6)

CA-001-104

หลักและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์

 

3(3-0-6)

CA-011-106

หลักการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

 

3(2-2-5)

รวม 20 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กีฬาและนันทนาการ

GE-050-001

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

 

2(1-2-3)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สังคมศาสตร์

GE-030-001

พลวัตทางสังคมโลก

 

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปภาษาและการสื่อสาร

XX-XXX-XXX

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เลือก 1

 

2(X-X-X)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

XX-XXX-XXX

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เลือก 1

 

2(X-X-X)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

CA-011-103

หลักการวิทยุและโทรทัศน์

 

3(3-0-6)

CA-011-105

การเขียนบทสำหรับงานด้านนิเทศศาสตร์

 

3(2-2-5)

CA-011-107

คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานสื่อสาร

 

3 (2-2-5)

รวม 18  หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มนุษยศาสตร์

XX-XXX-XXX

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือก 1

 

2(X-X-X)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สังคมศาสตร์

XX-XXX-XXX

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือก 1

 

2(X-X-X)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

XX-XXX-XXX

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เลือก 2

 

2(X-X-X)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

CA-001-209

สื่อชุมชน

 

3(2-2-5)

CA-001-210

ภาษาไทยสำหรับนิเทศศาสตร์

 

3(2-2-5)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพบังคับ

CA-012-211

การประกาศและพิธีกร

 

3(2-2-5)

CA-012-203

หลักการรายงานข่าวเบื้องต้น

 

3(2-2-5)

รวม 18  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปภาษาและการสื่อสารการศึกษาทั่วไป

XX-XXX-XXX

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เลือก 2

 

2(X-X-X)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มนุษยศาสตร์

XX-XXX-XXX

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือก 2

 

2(X-X-X)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สังคมศาสตร์

XX-XXX-XXX

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือก 2

 

2(X-X-X)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

CA-001-212

การวิเคราะห์ผู้รับสาร

 

 

3(3-0-6)

 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพบังคับ

CA-012-206

การผลิตรายการเบื้องต้น

 

3(2-2-5)

CA-012-207

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อธุรกิจองค์กร

 

3(3-0-6)

CA-012-201

การสื่อสารองค์กร

 

3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

CA-001-302

กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน

 

3(3-0-6)

CA-001-311

ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์

 

3(2-2-5)

CA-001-313

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน

 

3(3-0-6)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพบังคับ

CA-012-305

การผลิตสื่อใหม่เพื่องานนิเทศศาสตร์

 

3(2-2-5)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพเลือก

XX-XXX-XXX

วิชาชีพเลือก เลือก 1

 

3(X-X-X)

รวม 15 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

CA-001-308

การวิจัยทางนิเทศศาสตร์

 

3(3-0-6)

 

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพบังคับ

CA-012-310

การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

 

3(2-2-5)

CA-012-308

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

 

3(2-2-5)

CA-012-304

หลักการรายงานข่าวขั้นสูง

CA-012-203 หลักการรายงานข่าวเบื้องต้น

3(2-2-5)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพเลือก

XX-XXX-XXX

วิชาชีพเลือก เลือก 2

 

3(X-X-X)

หมวดวิชาเลือกเสรี

XX-XXX-XXX

วิชาเลือกเสรี เลือก 1

 

3(X-X-X)

รวม 18 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพบังคับ

CA-012-402

การบริหารตราสินค้า

 

3(3-0-6)

CA-012-409

การบริหารองค์กรสื่อสารมวลชน

 

3(3-0-6)

CA-016-401

โครงงานสร้างสรรค์

 

3(0-9-0)

CA-015-401

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

 

1(1-0-2)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพเลือก

XX-XXX-XXX

วิชาชีพเลือก เลือก 3

 

3(X-X-X)

หมวดวิชาเลือกเสรี

XX-XXX-XXX

วิชาเลือกเสรี เลือก 2

 

3(X-X-X)

รวม 16 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

CA-015-401

สหกิจศึกษา

 

6(450)

รวม 6 หน่วยกิต

ข้อมูลอื่น ๆ