ศศ.บ. ภาษาจีน
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://fla.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/flaksu/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา https://www.facebook.com/Chinese-KSU-1541182332859710/

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

1.1   ล่าม / นักแปลเอกสารทั้งในภาครัฐและหน่วยงานเอกชน

1.2 บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  เช่น พนักงานบริษัทนำเที่ยว /เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย /พนักงานโรงแรม /พนักงานสายการบิน /พนักงานแนะนำสินค้า

1.3   บุคลากรด้านการศึกษา เช่น ครู /อาจารย์ /เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา

1.4 บุคลากรในอุตสาหกรรมการค้าและการส่งออก เช่น เจ้าหน้าที่จัดซื้อ /เลขานุการ /เจ้าหน้าที่นำเข้าส่งออก /ล่ามงานเจรจาการค้า  

1.5   บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสาร เช่น  ตำรวจ /ทหาร /เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศ 

แผนการเรียน

แผนการศึกษาเสนอแนะสาขาวิชาภาษาจีน  แผนการเรียน 4 ปี

ปีการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE-010-001

ภาษาอังกฤษ 1

English 1

3(3-0-6)

GE-020-005

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

Human Behavior and Self-Development

3(3-0-6)

GE-040-001

การคิดและการตัดสินใจ

Thinking and Decision Making

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพบังคับ

AR-062101

ภาษาจีนระดับต้น

Elementary Chinese

3(2-2-5)

AR-062107

การฟังและการพูดภาษาจีน 1

Chinese Listening and Speaking 1

3(2-2-5)

AR-062110

การออกเสียงภาษาจีน

Chinese Pronunciation

3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต

18 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE-010-002

ภาษาอังกฤษ 2

English 2

3(3-0-6)

GE-010-005

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

3(3-0-6)

GE-030-004

ประชาคมอาเซียนศึกษา

ASEAN Community Studies

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพบังคับ

AR-062102

ภาษาจีนระดับกลาง

Intermediate Chinese

3(2-2-5)

AR-062108

การฟังและการพูดภาษาจีน 2

Chinese Listening and Speaking 2

3(2-2-5)

AR-062112

ทักษะการอ่านภาษาจีน

Chinese Reading Skill

3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต

18 หน่วยกิต

 ปีการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE-010-003

 

ภาษาอังกฤษ 3

English 3

3(3-0-6)

 

GE-040-005

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานInformation Technology for Work

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพบังคับ

AR-062203

ภาษาจีนระดับสูง 1

Advance Chinese 1

3(2-2-5)

AR-062213

ตัวอักษรจีน

Chinese Character

3(3-0-6)

AR-062221

คอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่นจีน

Chinese Computer and Application

3(2-2-5)

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพเลือก

AR-063211

ภาษาจีนธุรกิจ

Business Chinese

3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต

18 หน่วยกิต


ปีการศึกษาที่ 2  ภาคการศึกษาที่
2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE-010-004

ภาษาอังกฤษ 4

English 4

3(3-0-6)

 GE-050-001

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

Sport and Recreation for Health

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพบังคับ

AR-062204

ภาษาจีนระดับสูง 2

Advance Chinese 2

3(2-2-5)

AR-062205

ไวยากรณ์ภาษาจีน

Chinese Grammar

3(3-0-6)

AR-062206

ภาษาจีนเพื่อวัดระดับความรู้

Chinese Proficiency Test Training

3(3-0-6)

AR-062220

สังคมจีนในปัจจุบัน

Modern Chinese Society

3(3-0-6)

รวมหน่วยกิต

21 หน่วยกิต

 ปีการศึกษาที่ 3  ภาคการศึกษาที่1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพบังคับ

 

AR-062314

การเขียนภาษาจีน

Chinese Writing

3(2-2-5)

AR-062316

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน

Introduction to China

3(3-0-6)

AR-062317

วัฒนธรรมจีน

Chinese Culture

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพเลือก

AR-063312

ภาษาจีนสำหรับการค้าระหว่างประเทศ

Chinese for International Trade

3(3-0-6)

AR-063315

ภาษาจีนสำหรับงานสายการบิน

Chinese for Aviation Business

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี

XXXXXX

XXXXXXX

3(x-x-x)

รวมหน่วยกิต

18 หน่วยกิต


ปีการศึกษาที่ 3  ภาคการศึกษาที่
2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพบังคับ

 

AR-062309

การฟังภาษาจีนจากสื่อ

Chinese Listening from multimedia

3(2-2-5)

AR-063311

การอ่านหนังสือพิมพ์และสื่อมัลติมีเดียจีน

Chinese Newspaper and multimedia Reading

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพเลือก

AR-063301

การสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน

English Conversation for Working

3(2-2-5)

AR-063313

ภาษาจีนสำหรับการท่องเที่ยว

Chinese for Tourism

3(2-2-5)

AR-063314

ภาษาจีนสำหรับการโรงแรม

Chinese for Hotel

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี

XXXXXX

XXXXXXX

3(x-x-x)

รวมหน่วยกิต

18 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 4  ภาคการศึกษาที่1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพบังคับ

 

AR-062415

การแปลภาษาจีน

Chinese Translation

3(2-2-5)

AR-062418

ประวัติศาสตร์จีน

 Chinese history

3(3-0-6)

AR-062419

ภาษาจีนโบราณและวรรณคดีจีน

Classical Chinese and Chinese Literature

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาชีพเลือก

AR-063402

การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน

English Writing for Office

3(2-2-5)

AR-063416

ภาษาจีนสำหรับธุรกิจท้องถิ่น

Chinese for Local Business

3(2-2-5)

AR-063417

การพูดภาษาจีนสำหรับงานล่าม

Chinese for Translator

3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต

18 หน่วยกิต


ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่
2

 หมวดวิชา  

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาปฏิบัติการ

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

AR-065401

 

หรือ

AR-065402

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีนในต่างประเทศ 

Field Experience in abroad

หรือ

สหกิจศึกษาทางภาษาจีน

Cooperative Education in Chinese

6(0-450-0)

 

 

 

6 )0-640-0)

รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต

 

 

 

 

ข้อมูลอื่น ๆ