หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://fla.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/flaksu/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา https://www.facebook.com/eicksu

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

-อาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง

-บุคลากรในบริษัทหรือองค์กรธุรกิจที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและดำเนินงาน เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

-บุคลากรในหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ และการท่องเที่ยว

            แห่งประเทศไทย เช่น นักวิเทศสัมพันธ์

-บุคลากรด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ เข่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงาน

          โรงแรม หรือมัคคุเทศก์

อาชีพอิสระในหน่วยงานอื่นๆ เช่น นักแปล หรือผู้สอนในสถาบันสอนภาษาและกวดวิชาต่าง ๆ

แผนการเรียน

           แผนการศึกษา     

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตัวเอง

GE-010-001

ภาษาอังกฤษ 1

3

2

2

5

GE-020-008

การพัฒนาบุคลิกภาพ

3

3

0

6

GE-040-002

คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต

3

3

0

6

AR031001

โครงสร้างภาษาอังกฤษ

3

3

0

6

AR031003

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3

3

0

6

AR031005

ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ

3

3

0

6

 

รวม

18

17

2

35

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตัวเอง

GE-010-002

ภาษาอังกฤษ 2

3

2

2

5

GE-030-003

พหุวัฒนธรรม

3

3

0

6

GE-040-003

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

3

3

0

6

GE-050-001

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

3

2

2

5

AR031002

เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ

3

3

0

6

AR031004

การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ

3

3

0

6

AR032001

สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

3

3

0

6

 

รวม

21

19

4

40

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตัวเอง

GE-010-003

ภาษาอังกฤษ 3

3

2

2

5

AR032015

การอ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น

3

3

0

6

AR032019

การแปลเบื้องต้น

3

3

0

6

AR032012

สรวิทยาภาษาอังกฤษ

3

3

0

6

AR032001

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

3

3

0

6

AR032002

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

3

3

0

6

********

วิชาชีพเลือก 1

3

3

0

6

 

รวม

21

20

2

41

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตัวเอง

GE-010-005

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3

3

0

6

GE-010-004

ภาษาอังกฤษ 4

3

3

0

6

AR032003

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการรายงานเชิงวิชาการ

3

3

0

6

AR032004

การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

3

3

0

6

AR032006

ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ

3

3

0

6

********

วิชาชีพเลือก 2

3

3

0

6

 

รวม

18

18

0

36

 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตัวเอง

AR032005

การรายงานและการอภิปรายภาษาอังกฤษ

3

3

0

6

AR032006

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์

3

3

0

6

AR032013

ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

3

3

0

6

AR032017

ร้อยกรองภาษาอังกฤษ

3

3

0

6

AR032020

การแปลวรรณกรรม

3

3

0

6

********

วิชาชีพเลือก 3

3

3

0

6

 

รวม

18

18

0

36

  

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตัวเอง

AR032007

การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบบอรรถาธิบายและโต้แย้ง

3

3

0

6

AR032008

การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3

3

0

6

********

วิชาชีพเลือก 4

3

3

0

6

********

วิชาชีพเลือก 5

3

3

0

6

********

เลือกเสรี 1

3

3

0

6

 

รวม

15

15

0

30

  

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตัวเอง

AR032014

ความหลากหลายทางภาษาในโลกยุคปัจจุบัน

3

3

0

6

AR032018

บทละครภาษาอังกฤษ

3

3

0

6

AR032021

การแปลแบบล่ามพูดตาม

3

3

0

6

AR035001

เตรียมสหกิจศึกษา

3

3

0

6

********

วิชาชีพเลือก 6

3

3

0

6

********

เลือกเสรี 2

3

3

0

6

 

รวม

18

18

0

36

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตัวเอง

AR015002

สหกิจศึกษา

6

0

650

0

 

รวม

6

0

650

0

 

ข้อมูลอื่น ๆ

         3.3 อาจารย์ประจำ

ตำแหน่งวิชาการ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

อาจารย์

นางวิลาวัลย์     ทองสุขแก้ง

ศศ..

ศศ.บ.

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วย        ศาสตราจารย์

นายศาตรา  สหัสทัศน์

ศศ.ด.

กศ.ม.

ค.บ.

ภาษาอังกฤษศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางวราพร  พูลเกษ

 

M.S.

ค.บ.

Education Management

การสอนภาษาอังกฤษ

Central Luzon University (CLU), Philippines

วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

นางสาววนุชชิดา  สุภัควนิช

ศศ..

ศศ.บ.

บรรณารักษ

ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยครูมหาสารคาม

อาจารย์

นายธีติพล   วิมุกตานนท์

กศ.ม.

ศศ.บ.

การสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันราชภัฎมหาสารคาม

อาจารย์

Jonathan Wary

M.S.

B.S.

Language and Area Studies

Mathematics &

Mathematics - Science

Katholieke Universiteit Leuven (KUL)

Sint-Romboutscollege Mechelen