หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ศศ.บ. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาคเอกชน)
ศศ.บ. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาคเอกชน)
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 6 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://fla.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/flaksu/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C-494310507358226

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

8.1 นักพัฒนาชุมชน/พัฒนากร/นักพัฒนาสังคม

          8.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

          8.3 เจ้าหน้าที่วิจัยด้านสังคมศาสตร์

          8.4 เจ้าหน้าที่โครงการด้านการพัฒนา

          8.5 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

          8.6 เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม

8.7 นักชุมชนสัมพันธ์

8.8 นักเอกสารสนเทศ

8.9 ผู้ประกอบการทางสังคม

8.10 นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

8.11 นักจัดการข้อมูลระบบดิจิตอล

8.11 นักจัดประชุม

8.12 นักจัดการท่องเที่ยวชุมชน

แผนการเรียน

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาษาและการสื่อสาร

GE-010-001

ภาษาอังกฤษ 1

 

 3(2-2-5)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาษาและการสื่อสาร

GE-010-005

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มนุษยศาสตร์

GE-020-002

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต

 

3(2-2-5)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สังคมศาสตร์

GE-030-005

กาฬสินธุ์ศึกษา

 

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

AR -051-101

พัฒนาการทางสังคมและประวัติศาสตร์

 

3(3-0-6)

AR-051-102

แนวคิดทฤษฎีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

3(3-0-6)

AR-051-103

การรู้จักตนเองและเป้าหมายชีวิต

 

3(2-2-5)

รวม    21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาษาและการสื่อสาร

GE-010-002

ภาษาอังกฤษ 2

 

3(2-2-5)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

GE-040-001

การคิดและการตัดสินใจ

 

     3(2-2-5)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กีฬาและนันทนาการ

 GE-050-001

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ

 

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

AR 051-104

การพัฒนาในบริบทสากล

 

3(3-0-6)

AR 051-105

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

3 (2-2-5)

AR 051-106

ภาษาไทยสำหรับงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

3 (2-2-5)

AR 051-107

ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่น

 

3(3-0-6)

รวม 21 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาษาและการสื่อสาร

GE-010-003

ภาษาอังกฤษ 3

 

3(2-2-5)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

GE-040-006

สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม

 

3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

AR-051-201

ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่องานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

3(2-2-5)

AR-051-202

ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและชนบท

 

3(3-0-6)

AR-051-203

การออกแบบสื่อเพื่อการพัฒนา

 

3(2-2-5)

AR-051-204

การจัดการนวัตกรรม

 

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี

xxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี 1

 

3(x-x-x)

รวม    21 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาษาและการสื่อสาร

GE-010-004

ภาษาอังกฤษ 4

 

 3(2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

AR-051-205

ภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่องานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

3(2-2-5)

AR-051-206

ศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน

 

3(2-2-5)

AR-051-207

วิทยากรกระบวนการ

 

3(2-2-5)

AR-051-208

การจัดการโครงการพัฒนา

 

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี

xxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี 2

 

3(x-x-x)

รวม  18 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

AR -051-301

การตลาดเชิงสร้างสรรค์

 

3(2-2-5)

AR -051-302

ระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

3(2-2-5)

AR -051-303

การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

3(2-2-5)

AR -051-304

การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

3(2-2-5)

AR -051-305

การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา

 

3(2-2-5)

AR -051-306

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยท้องถิ่น

 

3(3-0-6)

                                                                                                รวม   18  หน่วยกิต

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพเลือก

 

AR-XXX-XXX

วิชาเลือกบังคับ 1

 

5(2-6-7)

AR-XXX-XXX

วิชาเลือกบังคับ 2

 

5(2-6-7)

AR-XXX-XXX

วิชาเลือกบังคับ 3

 

5(2-6-7)

หมายเหตุ: โดยให้นักศึกษาเลือกเรียนเพียง 1 ชุดวิชา                                                            รวม 15 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษาที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

AR-055-401

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

6 (0-40-0)

                                                                                 รวม 6 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รายวิชาบังคับก่อน

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

AR- 051-401

สัมมนาทางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

3(2-2-5)

AR- 051-402

พัฒนาท้องถิ่นนิพนธ์

 

3 (2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาชีพเลือก

AR-XXX-XXX

วิชาเลือก 1

 

3 (2-2-5)

AR-XXX-XXX

วิชาเลือก 2

 

3 (2-2-5)

                                                                                                                      รวม 12 หน่วยกิต

ข้อมูลอื่น ๆ