หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ศศ.บ. การท่องเที่ยว [เทียบโอน]
ศศ.บ. การท่องเที่ยว [เทียบโอน]
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ปวส.การท่องเที่ยว การโรงแรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกียวข้อง

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://fla.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/flaksu/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา https://www.facebook.com/tourism.ksc

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

ธุรกิจการท่องเที่ยว: มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว (ต่างประเทศ) เปิดบริษัทนำเที่ยว 

ธุรกิจโรงแรม: พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ผู้ช่วยพ่อครัว พนักงานบริการในห้องอาหาร บาร์เทนเดอร์

ธุรกิจการบิน: พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน

หน่วยงานภาครัฐ: เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว นักวิชาการท่องเที่ยว เจ้าหน่าที่ผู้นำชมแหล่งท่องเที่ยว

แผนการเรียน

ข้อมูลหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

ปริญญาตรี 4 ปี และ เทียบโอน 2 ปี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

Bachelor of Arts Program in Tourism

       ชื่อเต็มภาษาไทย        ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การท่องเที่ยว)

       ชื่อย่อภาษาไทย         ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)

       ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ    Bachelor of Arts Program in Tourism

       ชื่อย่อภาษาอังกฤษ     B.A. (Tourism)


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133  หน่วยกิต

ข้อมูลอื่น ๆ

- จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

- ออกทริปทัศนศึกษา (4 วัน 3 คืน) ทุกปีการศึกษา

- รองรับใบอนุญาตมัคคุเทศก์ และ ผู้นำเที่ยว (ต่างประเทศก์)

- มีอาจารย์ผู้ผ่านประสบการณ์ในอาชีพที่นักศึกษาใฝ่ฝัน คอยเป็นผู้ฝึกทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ช่วยหางาน และเป็นพี่เลี้ยงจนกว่าจะได้งาน