หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา[ภาคพิเศษ - แผน ก แบบ ก 2]
ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา[ภาคพิเศษ - แผน ก แบบ ก 2]
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 5 คน

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาอื่นทุกสาขา หรือสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://fla.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/flaksu/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา https://www.facebook.com/DA.KSU2020

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

- อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันของรัฐและเอกชน

 - ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

 - ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ และข้าราชการประเภทอื่น ๆ

 - ข้าราชการตำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ

 - ที่ปรึกษาภาครัฐและเอกชน

 - ผู้บริหารหรือพนักงานภาคเอกชน 

แผนการเรียน

แผน ก แบบ ก 2

 ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

เสริมพื้นฐาน

PA-021-801

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารการพัฒนา*

3 (3-0-6)*

เสริมพื้นฐาน

PA-021-802

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับการบริหารการพัฒนา*

3 (2-2-5)*

เฉพาะ

PA-022-801

ทฤษฎีการบริหารการพัฒนา

3 (2-2-5)

เฉพาะ

PA-022-802

การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่

3 (2-2-5)

 

รวม

12

 หมายเหตุ * หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน จำนวน 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต ไม่นับรวมหน่วยกิตในหลักสูตร และไม่นำมาคำนวณคะแนนเฉลี่ย

  ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2


หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

พื้นฐาน

PA-021-803

ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการพัฒนา

3 (3-0-6)

เฉพาะ

PA-022-803

การบริหารการคลังสาธารณะ

3 (2-2-5)

เฉพาะ

PA-022-804

นโยบายสาธารณะ

3 (2-2-5)

วิทยานิพนธ์

PA-026-801

วิทยานิพนธ์

3

 

รวม

12

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

พื้นฐาน

PA-021-804

สถิติทางสังคมศาสตร์สำหรับการบริหารการพัฒนา

3 (2-2-5)

 

เฉพาะ

PA-022-805

การปฏิรูปการเมืองและการบริหารจัดการ

3 (2-2-5)

เฉพาะ

PA-027-801

การสัมมนาทางการบริหารพัฒนาเชิงบูรณาการ

3 (2-2-5)

 

รวม

9


ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

วิทยานิพนธ์

PA-026-801

วิทยานิพนธ์

9

 

รวม

9

ข้อมูลอื่น ๆ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เป็นหลักสูตรใหม่ที่สนองตอบความต้องการนักบริหารสมัยใหม่ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย เหมาะกับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศในทุกมิติ อีกทั้งหลักสูตรที่เน้นการบูรณาศาสตร์และความร่วมมือระดับเชิงพื้นที่ (Area Based Collaborative Researchหน่วยงาน รองรับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยเน้นการเชื่อมโยงนำสู่ระดับปฏิบัติ

อาจารย์ผู้รับรับผิดชอบหลักสูตร และบริหารหลักสูตร