หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ปร.ด. การบริหารการพัฒนา[ภาคปกติ - แบบ 1.1]
ปร.ด. การบริหารการพัฒนา[ภาคปกติ - แบบ 1.1]
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 5 คน

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือปริญญาโทสาขาอื่นทุกสาขา หรือสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://fla.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/flaksu/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา https://www.facebook.com/DA.KSU2020

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

- อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันของรัฐและเอกชน

 - ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

 - ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ และข้าราชการประเภทอื่น ๆ

 - ข้าราชการตำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ

 - ที่ปรึกษาภาครัฐและเอกชน

 - ผู้บริหารหรือพนักงานภาคเอกชน 

แผนการเรียน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  แบบ 1.1

 ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

เสริมพื้นฐาน

PA-021-901

ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนักบริหาร 1*

3 (3-0-6)*

บังคับ

PA-022-901

ปรัชญาทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง*

3 (2-2-5)*

บังคับ

PA-022-902

สถิติขั้นสูงทางสังคมศาสตร์สำหรับการบริหารการพัฒนา*

3 (2-2-5)*

วิทยานิพนธ์

PA-026-901

ดุษฏีนิพนธ์

3

 

รวม

12

 หมายเหตุ * หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน จำนวน 1 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต และหมวดวิชาบังคับ 2 วิชา จำนวน 6 หน่วยกิต  ไม่นับรวมหน่วยกิตในหลักสูตร และไม่นำมาคำนวณคะแนนเฉลี่ย


ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

เสริมพื้นฐาน

PA-021-902

ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนักบริหาร 2*

3 (3-0-6)*

บังคับ

PA-022-903

ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยชั้นสูง*

3 (2-2-5)*

วิทยานิพนธ์

PA-026-901

ดุษฏีนิพนธ์

6

 

รวม

12

หมายเหตุ * หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน จำนวน 1 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต และหมวดวิชาบังคับ 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต  ไม่นับรวมหน่วยกิตในหลักสูตร และไม่นำมาคำนวณคะแนนเฉลี่ย

 ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

เสริมพื้นฐาน

PA-021-903

ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนักบริหาร 3 *

3 (3-0-6)*

บังคับ

PA-022-904

 

หรือ

PA-022-905

 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณทางการบริหารพัฒนาขั้นก้าวหน้า*

หรือ

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารพัฒนาขั้นก้าวหน้า*

3 (2-2-5)*

 

 

 3 (2-2-5)*

วิทยานิพนธ์

PA-026-901

ดุษฏีนิพนธ์

6

 

รวม

12

 หมายเหตุ * หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน จำนวน 1 รายวิชา รวม 3 หน่วยกิต และหมวดวิชาบังคับ 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต  ไม่นับรวมหน่วยกิตในหลักสูตร และไม่นำมาคำนวณคะแนนเฉลี่ย


ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

บังคับ

PA-022-906

การศึกษาดูงานด้านการบริหารพัฒนาเชิงบูรณาการ*

3 (1-4-4)*

วิทยานิพนธ์

PA-026-901

ดุษฏีนิพนธ์

9

 

รวม

12

หมายเหตุ * หมวดวิชาบังคับ 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต  ไม่นับรวมหน่วยกิตในหลักสูตร และไม่นำมาคำนวณคะแนนเฉลี่ย


ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1


หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

วิทยานิพนธ์

PA-026-901

ดุษฏีนิพนธ์

12

 

รวม

12

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

วิทยานิพนธ์

PA-026-901

ดุษฏีนิพนธ์

12

 

รวม

12

 

 

ข้อมูลอื่น ๆ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เป็นหลักสูตรใหม่ที่สนองตอบความต้องการนักบริหารสมัยใหม่ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย เหมาะกับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศในทุกมิติ อีกทั้งหลักสูตรที่เน้นการบูรณาศาสตร์และความร่วมมือระดับเชิงพื้นที่ (Area Based Collaborative Research) หน่วยงาน รองรับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยเน้นการเชื่อมโยงนำสู่ระดับปฏิบัติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบริหารหลักสูตร