หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ค.บ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ค.บ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 60 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://ed.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา https://www.facebook.com/GeneralScienceKSU/

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

-ข้าราชการครูวิทยาศาสตร์และอื่นๆ ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีใบประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องตามกำหนดของคุรุสภา

-สามารถศึกษาต่อยอดสู่การเรียนหลักสูตรบริหารการศึกษา/ศึกษาต่อยอดสู่การเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวาง

-นักปฏิบัติการวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีวะ และอื่นๆ ตามห้องปฏิบัติการชั้นนำ

-นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย ตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

-เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

-นวัตกรที่สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/นักออกแบบและวางแผนโดยใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้สำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์หรือรายวิชาอื่นๆ

-นวัตกรวิเคราะห์ระบบ/ออกแบบและเป็นผู้ประกอบการในสายอาชีพจากทักษะชีวิตและสมรรถนะที่หลากหลาย

-นักออกแบบ วางแผน วิเคราะห์พื้นที่ในการทำเกษตรอัจฉริยะแก่ชุมชนหรือธุระกิจของตนเองอย่างชาญฉลาด

แผนการเรียน

มีแผนการเรียน 4 ปี ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ต่อผู้เรียนในปัจจุบัน พร้อมเน้นสมรรถนะแก่บัณฑิตที่จบการศึกษา

ข้อมูลอื่น ๆ

-ศิษย์เก่ามีร้อยละการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูเป็นลำดับต้นของคณะ

-ศิษย์เก่ารางวัลนักศึกษาพระราชทาน

-กิจกรรมที่เน้นสร้างสมรรถนะผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ และสังคม