หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ค.บ. วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ค.บ. วิชาเอกคอมพิวเตอร์
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://ed.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/

เว็บไซต์สาขา http://www.comed.ksu.ac.th/

Facebook สาขา https://www.facebook.com/comeducationksu

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

    ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

    นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการเรียนการสอน

แผนการเรียน

แผนการเรียน ค.บ.คอมพิวเตอร์ 4 ปี


 


ข้อมูลอื่น ๆ