หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > ค.บ. วิชาเอกสังคมศึกษา
ค.บ. วิชาเอกสังคมศึกษา
รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับรวมทุกรอบ 30 คน

คุณสมบัติ

ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

เกรดเฉี่ยขั้นต่ำ 2.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะ http://ed.ksu.ac.th/

Facebook คณะ https://www.facebook.com/edu.ksu.ac.th/

เว็บไซต์สาขา

Facebook สาขา

สมัครเรียน

แนวทางประกอบอาชีพ/ศึกษาต่อ

แผนการเรียน

ข้อมูลอื่น ๆ