ค.บ. สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2564 ประกอบด้วย 9 วิชาเอก ดังนี้

  1. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
  2. วิชาเอกการประถมศึกษา
  3. วิชาเอกเกษตรศาสตร์
  4. วิชาเอกคณิตศาสตร์
  5. วิชาเอกคอมพิวเตอร์
  6. วิชาเอกภาษาไทย
  7. วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  8. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  9. วิชาเอกสังคมศึกษา
  • คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6