บช.บ.บัญชีบัณฑิต

  • คุณสมบัติผู้สมัคร : สำหรับแผนการเรียนปริญญาตรี 4 ปี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับการศึกษา 
  • คุณสมบัติผู้สมัคร : สำหรับแผนการเรียนปริญญาตรี (เทียบโอน) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับการศึกษา
  • ผู้เข้าศึกษา สำหรับแผนการเรียนปริญญาตรี 4 ปี และ สำหรับแผนการเรียนปริญญาตรี (เทียบโอน) จะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130  หน่วยกิต

    โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา โปรแกรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมสหกิจศึกษ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพบังคับ ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ 4 หน่วยกิต –

กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา – 7 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะการประกอบวิชาชีพอิสระ และเน้นทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้     

  1. ผู้ทำบัญชี

2. พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ฝ่าย/ แผนกบัญชีและการเงิน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

4. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

5. ผู้ตรวจสอบภายใน

6. ที่ปรึกษาทางบัญชีและวางแผนภาษีอากร

7. ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน

8. นักวางระบบบัญชี

9. การเป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการทางวิชาชีพ

10. นักบัญชีบริหาร

11. นักวิเคราะห์และจัดวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

12. นักวิเคราะห์และวางแผนต้นทุน

13. ครู/ อาจารย์/ ครูพิเศษด้านบัญชี

ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ปีที่ 1

มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรมจริยธรรม ไฝ่เรียนรู้

ปีที่ 2

มีความรอบรู้ในศาสตร์วิชาชีพบัญชีสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบูรณาการกับการเรียนในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปีที่ 3

มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทางการบัญชีโดยสามารถประยุกต์เทคโนลยีมาใช้กับวิชาชีพทางการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปีที่ 4

1. มีความเป็นมืออาชีพสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีอย่างเป็นระบบ

2. สามารถนำทักษะทางวิชาชีพบัญชีไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม

2. เรียนและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรที่กำหนด

3. มีเวลาศึกษาครบตามหลักสูตร ตามข้อ ๙ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2559 หรือไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาสำหรับกรณีการโอนหรือเทียบโอนรายวิชา และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามระเบียบการจัดกิจกรรมนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 

4. ไม่ได้รับผลการะประเมิน F หรือ I ในภาคการศึกษาสุดท้าย และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 

5. ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

6. ไม่ค้างชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าปรับ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา