บช.บ.บัญชีบัณฑิต

  • คุณสมบัติผู้สมัคร : สำหรับแผนการเรียนปริญญาตรี 4 ปี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับการศึกษา 
  • คุณสมบัติผู้สมัคร : สำหรับแผนการเรียนปริญญาตรี (เทียบโอน) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับการศึกษา
  • ผู้เข้าศึกษา สำหรับแผนการเรียนปริญญาตรี 4 ปี และ สำหรับแผนการเรียนปริญญาตรี (เทียบโอน) จะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่เกี่ยวข้อง