บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

 • คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 (สำหรับระดับปริญาตรี 4 ปี)
 • ชื่อหลักสูตร  บธ.บ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
                   (Modern Trade Business Management : MTBM)
 • สโลแกนของหลักสูตร  เรียนรู้สู่อาชีพ  สร้างคน  สร้างงาน สร้างรายได้
 • คนรุ่นใหม่ต้องมีความท้าทายตัวเอง “เด็กหรือผู้ใหญ่ต่างกันแค่อายุ” อยากมีรายได้ระหว่างเรียน ประหยัดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย ความภูมิใจที่ได้สร้างด้วยตนเอง จบแล้วมีงานทำแน่นอน 100%

เรียนอะไรบ้าง

 • การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1-7   
 • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่                                                  
 • พฤติกรรมลูกค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า                                                 
 • การขายและมาตรฐานการบริการสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่                   
 • การจัดการร้านค้าคุณภาพ                                                       
 • ภาวะผู้นำสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่                                          
 • การจัดการธุรกิจแบบไม่มีหน้าร้าน                                              
 • สัมมนาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่                                          
 • การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจการค้าสมัยใหม่                      
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่                          
 • การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์                                        
 • การจัดการแฟรนไซส์                                                            
 • การจัดการธุรกิจค้าปลีก                                                                
 • การจัดการธุรกิจค้าส่ง                                                                            
 • การภาษีอากร                                                                    
 • หลักการบัญชี                                                                    
 • การเงินธุรกิจสมัยใหม่                                                            
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ                                                    
 • หลักการตลาด                                                                     
 • หลักเศรษฐศาสตร์                                                               
 • สถิติธุรกิจ                                                                        
 • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                            
 • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสมัยใหม่                                        
 • หลักการจัดการ                                                                  
 • การเป็นผู้ประกอบการ                                                           
 • กฎหมายธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ 1-4                                                                            
 • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                    
 • คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต                                                                         
 • ทักษะการรู้ดิจิตัล                                                                            
 • กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
 • เตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกสหกิจศึกษา                                         
 • สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจการค้าสมัยใหม่

เมื่อจบชั้นปีที่ 1 ความคาดหวัง คือ นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งเทียบเท่าพนักงานระดับต้นและระดับสูง

เมื่อจบชั้นปีที่ 2 ความคาดหวัง คือ นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ช่วยผู้จัดการ

เมื่อจบชั้นปีที่ 3 ความคาดหวัง คือ นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการระดับต้นและระดับสูง

เมื่อจบชั้นปีที่ 4 ความคาดหวัง คือ นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วยผู้จัดการเขต

ตลอดระยะเวลา 4 ปี นักศึกษา ได้รับโอกาส ความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ได้รับโอกาสร่วมกิจกรรมต่างๆ ฝึกฝนทักษะ มากมายกับหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยเครือข่าย ชั้นนำในประเทศ
 2. ได้รับการอบรมจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 3. ได้รับการศึกษาดูงานกับบริษัทชั้นนำ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
 4. ได้เรียนรู้งานระหว่างเรียนประสบการณ์จริงนอกชั้นเรียนกับผู้บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
 5. ได้รับความรู้จากการเรียนการสอน การดูแลเอาใจใส่จากคณาจารย์ทุกท่านในสาขาฯ
 6. ได้ทำกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะ ความรู้ด้านวิชาการ  อาชีพ ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

จุดเด่น

 1. นักศึกษาได้เงินทุนสนับสนุนการศึกษาจากบริษัท  ซีพี  ออลล์ จำกัด  (มหาชน)  70%

เฉลี่ยคนละ 120,000  บาท

 • สามารถเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ได้ในราคาพิเศษ
 • มีงานรองรับหลังสำเร็จการศึกษา  100%
 • มีรายได้ในระหว่างเรียน  เฉลี่ยคนละ 280,000  บาท
 • มีการเรียนการสอนจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากทางสาขาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 • มีการสอนงานจากพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด
 • มีระบบการบริหารอย่างมืออาชีพจากหน่วยงานของบริษัทฯ ในการประสานดูแลด้านการฝึกงานและการเรียนของนักศึกษา

อาชีพ

 1. ผู้บริหารจัดการร้านค้าปลีกในระดับบริหาร  เริ่มตั้งแต่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป ในสายร้าน
 2. ผู้บริหารจัดการร้านค้าปลีกฝ่ายปฏิบัติการ
 3. ฝ่ายสนับสนุนสายงานด้านต่างๆ  ในบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ทั้งสายร้านและสายออฟฟิต
 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัวในด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 5. ปฏิบัติงานได้ทั้งงานภาครัฐและเอกชน