บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  • คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 (สำหรับระดับปริญาตรี 4 ปี)
  • คุณสมบัติผู้สมัคร : ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า (สำหรับระดับปริญาตรีเทียบโอน 2 ปี)