รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์

  • คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 (สำหรับระดับปริญญาตรี 4 ปี)
  • ภาคปิกติ (เรียนจันทร์ – ศุกร์) เปิดรับ 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
  • กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น
  • กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ
  • ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์ – อาทิตย์) เปิดรับ 1 กลุ่มวิชา ดังนี้
  • กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์