วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

รายวิชาน่าสนใจ

• เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สมุนไพร

• การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

• การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

• การควบคุมโรคพืชและสัตว์ด้วยวิธีทางชีวภาพ

• เทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร

• เชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานทางเลือก

แนวทางประกอบอาชีพ