วท.บ.ประมง

  • คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6
  • คุณสมบัติผู้สมัคร : ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า (สำหรับระดับปริญาตรีเทียบโอน 2 ปี)