ปวส. เทคนิคสถาปัตยกรรม

  • คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6
  • รายละเอียดหลักสูตร และแผนการเรียน

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ : Diploma in Architectural Technicians

ชื่อประกาศนียบัตร ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

ชื่อย่อ : ปวส. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

ชื่อประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษ : Diploma in Architectural Technicians

ชื่อย่อ : Dip. In Architectural Technicians

หลักสูตร ปวส. เทคนิคสถาปัตยกรรม จัดการเรียนการสอน ภายใต้

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์