ปวส.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

รหัสสาขา 4104

แนวทางประกอบอาชีพ

 • เจ้าหน้าดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักออกแบบระบบ
 • นักพัฒนาเว็บไซต์, นักพัฒนาโปรแกรม
 • อาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการ
 • หรือศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์  หรือเกี่ยวข้อง

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

ชั้นปีที่ 1 เน้นการปรับพื้นฐาน

 • ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
 • ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
 • การคิดและการตัดสินใจ
 • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
 • ดิจิตอลเทคนิค
 • ระบบฐานข้อมูล
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • เทคนิคการอินเตอร์เฟส
 • โปรแกรมโครงสร้าง
 • ระบบปฏิบัติการ

ภาคฤดูร้อนปี 1 ฝึกงาน

ชั้นปีที่ 2 การเรียนเพื่อการประยุกต์ใช้งาน

 • การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
 • ระบบควบคุมเบื้องต้น
 • การจัดการและดูแลระบบเครือข่าย
 • การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 • ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
 • โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
 • เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
 • ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
 • การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
 • การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา
 • โครงการ

รางวัลบางส่วน

กิจกรรมสาขา