วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  • คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 (สำหรับระดับปริญญาตรี 3.5 ปี)
  • คุณสมบัติผู้สมัคร : ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า (สำหรับระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2.5 ปี)