อส.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

  • คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 (สำหรับระดับปริญญาตรี 4 ปี)
  • คุณสมบัติผู้สมัคร : ปวส. เทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกล เครื่องจักรกลเกษตร ช่างอุตสาหกรรม หรือ เทียบเท่า (สำหรับระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปี)