รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ผู้สมัครนำแฟ้มสะสมผลงานมาด้วยตนเองวันสอบสัมภาษณ์ จำนวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก)

กำหนดการ

สมัคร 2-16 ธ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 9 ม.ค. 63
สอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) 16 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 30 ม.ค. 63
ยืนยันสิทธิ์ 30-31 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 4 ก.พ. 63
รายงานตัวผ่านระบบ 5-6 ก.พ. 63
ส่งเอกสารรายงานตัว 7 ก.พ. 63


ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัว
2. กรอกข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา
3. เลือกคณะ/สาขาวิชา
4. ยืนยันและพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
5. ชำระเงินค่าสมัคร
สมัครเรียน


ประกาศรับสมัคร