TCAS รอบที่ 2 (โควต้า)


TCAS รอบที่ 2 (โควต้า) รับผู้สมัครทั่วประเทศ ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า
เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณาอ่านประกาศแนบท้ายนี้ให้ชัดเจน

กำหนดการ

- สมัคร 6 ก.พ. – 23 มี.ค. 63
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 27 มี.ค. 63
- สอบคัดเลือก 17 เม.ย. 63
(คณะศึกษาศาสตร์ฯ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คณะอื่น ๆ สอบสัมภาษณ์)
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 เม.ย. 63
- ยืนยันสิทธิ์ 22-23 เม.ย. 63
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เม.ย. 63
- รายงานตัวผ่านระบบ 28-30 เม.ย. 63
- ส่งเอกสารรายงานตัว 1 พ.ค. 63


ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัว
2. กรอกข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา
3. เลือกคณะ/สาขาวิชา
4. ยืนยันและพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
5. ชำระเงินค่าสมัครที่งานคลัง หรือ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา

สมัครเรียน


ประกาศรับสมัคร