รอบที่ 5 รับตรง


สมัครเรียนต่อรอบที่ 5 รับตรง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563 รับผู้สมัครทั่วประเทศ ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณาอ่านประกาศแนบท้ายนี้ให้ชัดเจน

กำหนดการ

ทุกคณะยกเว้นคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
- รับสมัครและรายงานตัว บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2563
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
- สมัครบัดนี้ - 12 มิถุนายน 2563
- ประกาศรายชื่อ 16 มิถุนายน 2563
- สอบคัดเลือก 18 มิถุนายน 2563
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 22 มิถุนายน 2563
- รายงานตัว 23 มิถุนายน 2563


ขั้นตอนการสมัคร
1. สมัครเรียน ชำระค่าสมัคร
2. รายงานตัวที่เว็บไซต์ ess.ksu.ac.th
3. อัพโหลดเอกสาร : admission.ksu.ac.th/en

สมัครเรียน


ประกาศรับสมัคร