ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เว็บไซต์ https://ag.ksu.ac.th

F : facebook.com/ag.ksu1

โทรศัพท์ 086-4584361

คณะบริหารศาสตร์

เว็บไซต์ https://as.ksu.ac.th

F: facebook.com/ASKalasinU

โทรศัพท์ 086 458 4362

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

เว็บไซต์ http://www.sht.ksu.ac.th

F : facebook.com/fshtksu

โทรศัพท์ 043-602058

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เว็บไซต์ http://eng.ksu.ac.th

F : facebook.com/EngineeringKSU
โทรศัพท์ 088-574-2199

คณะศิลปศาสตร์

เว็บไซต์ http://fla.ksu.ac.th 

F : facebook.com/flaksu

โทรศัพท์ 043 602 057