คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (พื้นที่ในเมืองเปิดสอน)

คณะ/สาขา/จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ

  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (พื้นที่ในเมืองเปิดสอน)

๑.๑.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

 

สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวนรับนักศึกษา  (คน)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
๑. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช.เกษตรกรรม หรือ เทียบเท่า
๒. สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช.เกษตรกรรม หรือ เทียบเท่า
๓. สาขาวิชาประมง ม.6 หรือ ปวช.เกษตรกรรม หรือ เทียบเท่า
๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ม.6 หรือ ปวช.เกษตรกรรม หรือ เทียบเท่า
๕. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ม.6 หรือ ปวช.ช่างอุตสาหกรรม หรือ เทียบเท่า
๖. สาขาวิชาช่างยนต์ ม.6 หรือ ปวช. ช่างเทคนิคยานยนต์ ,                ช่างกลหนัก หรือ เทียบเท่า
รวม

 

๑.2  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวนรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)
๑. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ม.๖ แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือปวช. เกษตรกรรม หรือเทียบเท่า
๒. สาขาวิชาพืชศาสตร์ ม.๖ แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือปวช. เกษตรกรรม หรือเทียบเท่า
๓. สาขาวิชาประมง ม.๖ แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือปวช. เกษตรกรรม หรือเทียบเท่า
๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.๖ แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
๕. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.๖ แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
๖. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.๖ แผนการเรียน วิทย์-คณิตหรือเทียบเท่า
๗. สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ม.๖ หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)
8. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นม.๖ แผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
9. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ชั้นม.๖ แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือปวช. ช่างอุตสาหกรรม
รวม