ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ | บัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ | บัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ | บัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

  • คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาอื่นทุกสาขา หรือสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง