ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ | บัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ | บัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ | บัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2567

  • คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาอื่นทุกสาขา หรือสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง