KSU-ร่วมออกบูธโครงการสัปดาห์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมออกบูธโครงการสัปดาห์แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ การวางแผนการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ณ หอประชุม 50 ปี และลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น