KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 งานรับเข้านักศึกษามาชวนน้องๆ เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกิจกรรมการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2567