KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 4 ธันวาคม 2566👉 งานรับเข้านักศึกษาพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ให้กับน้องๆ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์🙏 ขอขอบพระคุุณผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนว และน้อง ๆ ที่น่ารักทุกคน ❤️โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม