KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนธัญญาพัฒนาวิทย์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 งานรับเข้านักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 25 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านผู้อำนวยการอดิศักดิ์ ภูสนิท รองผู้อำนวยการ ธิดารัตน์ พิมพ์ศรี และคุณครูธรณินทร์ พิชิตมาร ครูแนะแนว เป็นอย่างดี ในการแนะแนวครั้งนี้ นักเรียนให้ความสนใจและสนุกสนานกับกิจกรรมการแนะแนว และได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และสาขาที่เปิดสอน