KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ วิทยาลัยชุมชนยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 งานรับเข้านักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดย ผศ.ดร.นพคุณ ทองมวล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยลัยชุมชนยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร