KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนร่องคำและโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

วันที่ 18 กันยายน 2566 ภาคเช้า เวลา 08.30 น. คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ โดยในการออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษาในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมประมาณ 400 คน ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ โดยในการออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษาในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมประมาณ 100 คน