KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์

🗓️วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ✅ ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดี และผศ.ดร.นิภา นาสินพร้อม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยงานรับเข้านักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรให้กับน้อง ๆ โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 📍ณ โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ❤️🙏 ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ ครูแนะแนว และน้องๆ นักเรียนทุกคน