KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

วันที่ 22 ม.ค. 67 งานรับเข้านักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ได้เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ 6 คณะที่เปิดสอน และการสมัครเข้าศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา น้องๆ สนุก และได้รับข้อมูลลเกี่ยวกับ ม.กาฬสินธุ์ มากมาย