KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนกมลาไสย

📢วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 งานรับเข้านักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย อาจารย์จากคณะบริหารศาสตร์ ได้ร่วมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 300 คน🏫ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการวรุตม์ เขจรสัตย์ และคุณครูนิตยา บูรพาพรพันธ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการแนะแนวครั้งนี้ เป็นอย่างดีน้องๆ