KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ทีมรับเข้านักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยตัวแทนจากคณะต่าง ๆ ทั้ง 6 คณะ ออกประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรสำหรับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ น้อง ๆ น่ารัก ให้ความสนใจเป็นอย่างดี สนุกสาน ในโอกาสนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนว และน้อง ๆ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์และให้การตอบรับเป็นอย่างดี