KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

วันที่ 13 และ 14 กุมภาพันธ์ 2567 งานรับเข้านักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้กับน้องๆ ม.6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจาก คุณครูกรรณิกา สมจิตร์ ในการไปแนะแนวในครั้งนี้ได้ใกล้ชิดกับน้องๆ ม.6 เกือบทุกห้อง ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการเลือกที่เรียนต่อ น้องๆ กพส. น่ารักทุกคน ให้ความสนใจการแนะแนวเป็นอย่างดี