KSU-ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา ณ โรงเรียนเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 22 กันยายน 2566 คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนเอกปัญญา อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โดยในการออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับเข้านักศึกษาในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมประมาณ 50 คน