ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง(รอบที่ 1 โครงการ) ประจำปีการศึกษา 2567

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัมภาษณ์ออนไลน์)

โทรศัพท์ 086-4584361

คณะบริหารศาสตร์ (สัมภาษณ์ออนไลน์)

โทรศัพท์ 086-4584362

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (สัมภาษณ์ออนไลน์)

โทรศัพท์ 043-602058

สำหรับ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา สอบสัมภาษณ์แบบออนไซต์ ณ อาคารเรียนรวม

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

เว็บไซต์ https://ed.ksu.ac.th
Facebook : facebook.com/edi.ksu.ac.th
โทรศัพท์ 043 602 038