ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่องและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัมภาษณ์ออนไลน์)

โทรศัพท์ 086-4584361

คณะบริหารศาสตร์ (สัมภาษณ์ออนไลน์)

โทรศัพท์ 086-4584362

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (ไม่มีผู้สมัคร)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สัมภาษณ์ออนไลน์)

โทรศัพท์ 086-4584361

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา (ไม่มีผู้สมัคร)

หมายเหตุ : สำหรับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ กรรมการสัมภาษณ์จะติดต่อไปยังนักศึกษาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุในระบบรับสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนดสัมภาษณ์