รป.ด.การบริหารการพัฒนา

  • คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือปริญญาโทสาขาอื่นทุกสาขา หรือสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
  • เปิดรับภาคปกติ และภาคพิเศษ