ค.ม.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

ว็บไซต์ https://ed.ksu.ac.th/

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขาวิชา หรือปริญญาสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

รายละเอียดหลักสูตร และแผนการเรียน

เปิดรับภาคพิเศษ